ÅF utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om ÅF och bolagets utdelningar

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag (också allmänt kallat teknikkonsult) som utvecklar tjänster och lösningar som rör industri, energi, infrastruktur och IT-system. Dessutom arbetar man med besiktning och kontrolltjänster av olika slag. Genom dessa områden täcker ÅF många olika industribranscher samt både privata och offentliga infrastrukturverksamheter.

ÅF:s kärnmarknader är, förutom Sverige, övriga Norden, Tjeckien och Schweiz. ÅF har ett säkert stöd med ett antal långsiktiga investerare på ägarlistan, främst stiftelsen ÅForsk som har över 37 procent av rösterna.

ÅF är en av Sveriges stabilaste utdelningsaktier. De senaste 15 åren har ÅF haft oförändrad eller höjd utdelning. Dessa regelbundna utdelningar har attraherat många investerare. Utdelningarna har möjliggjorts av en ständig omsättningstillväxt och vinsttillväxt, vilket i slutändan också reflekteras i den imponerande resa som aktiekursen gjort.

ÅF:s utdelningspolicy

Enligt ÅF:s utdelningspolicy ska utdelningen motsvara runt 50 procent av koncernens resultat efter skatt (eventuella reavinster borträknade). Detta är en förnuftig nivå som tar hänsyn till investerarnas intresse att få utdelningar men också till bolagets möjligheter att fortsätta växa genom att en betydande del av vinsten återinvesteras i verksamheten.

ÅF:s utdelningshistorik

Många utdelningsinvesterare gillar ÅF för dess stabila utdelningar. De senaste 15 åren har utdelningen aldrig sänkts. Istället har den höjts från år till år eller legat kvar på samma nivå som föregående år. Den senaste utdelningssänkningen skedde 2002 och sedan dess har det bara gått uppåt. År 2009 var utdelningen 2 kronor per aktie och 2017 var den 5 kronor. Det motsvarar en årlig utdelningsökning på 12,14 procent per år (CAGR). ÅF har i närtid (sedan 2009) inte haft några extrautdelningar.

Det syns också i tabellen nedan att utdelningshöjningarna inte kommer stötvis utan istället är de jämnt fördelade och skapar en fin stege. Detta passar många långsiktiga investerares temperament då de hellre ser en sakta och regelbunden rörelse uppåt snarare än kraftiga hopp.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,00kr
2010 2011 2,00kr
2011 2012 2,50kr
2012 2013 2,75kr
2013 2014 3,25kr
2014 2015 3,50kr
2015 2016 3,75kr
2016 2017 4,50kr
2017 2018 5,00kr
2018 2019 5,00kr


Om vi tittar till direktavkastningen kan vi konstatera att den har varit god, trots att ÅF:s kurs länge har legat i en positiv trend och aktien har värderats allt högre i och med bolagets framsteg. Under de senaste tio åren var direktavkastningen som störst 2009 då den låg på 5,31 procent vid mättillfället. Det var i spåren av finanskrisen och ÅF:s aktiekurs, liksom de flesta andra aktier på börsen, hade tagit stryk av turbulensen. För den långsiktige var detta ett gyllene tillfälle att gå in i ÅF. Vi kan leka med tanken att vi hade investerat 100 000 i ÅF när börsen öppnade i januari 2009 och hållit aktierna fram till och med utdelningen 2017. Vi hade då haft 3390 aktier vilka under dessa år skulle komma att dela ut drygt 99 100 kronor. På åtta år hade hela det investerade beloppet betalats tillbaks i form av utdelningar! De 100 000 i form av aktier hade i sig stigit till 620 370 kronor bara genom kursökningen vilket betyder att totalavkastningen blev drygt 600 procent. Hissnande.

I tabellen nedan ser vi att direktavkastningen följande år efter 2009 sjunker, vilket är en naturlig konsekvens av att aktiekursen stiger. Aktiekursen har med andra ord stigit i högre grad än vad utdelningarna har stigit. Att aktien har värderats allt högre kan bero på flera orsaker och att direktavkastningen har sjunkit är heller inget att fästa för stor uppmärksamhet vid. Räknat på den senaste utdelningen ligger dagens direktavkastning (juli 2018) på runt 2,5 procent, vilket är att betrakta som helt OK i ett så fint bolag med en sådan god utdelningshistorik som ÅF. Det är också kring denna nivå som direktavkastningen har legat de senaste fyra-fem åren vilket visar att utdelningshöjningarna på senare tid hållit god takt med kursutvecklingen.


År Direktavkastning
2009 5,31%
2010 3,43%
2011 4,27%
2012 4,06%
2013 3,45%
2014 3,10%
2015 2,94%
2016 3,00%
2017 2,81%
2018 2,67%
Q2 2019 2,38%


Som vi nämnde ovan är det styrelsens policy att utdelningarna ska ligga på kring 50 procent av koncernens resultat. Vi kan se historiskt att ÅF:s utdelningsandel (det vill säga hur stor del av vinsten som betalas ut som utdelningar) aldrig varit mer än drygt 50 procent sedan 2009. Som mest var utdelningsandelen 55,65 procent 2011. Året innan var den så låg som 19,19 procent vilket berodde på ett extra stort rörelseresultat till följd av en stor reavinst. Utdelningsandelen är jämn och i linje med den policy som styrelsen har bestämt.

Kursutveckling

Man kanske inte tänker på ÅF som en börsraket, men ta en titt i kursdiagrammet nedan. Sedan 1986 fram tills mitten av 2018 har ÅF:s aktie stigit i värde med mer än 5700 procent. Det är en sådan god utveckling för ÅF att man nästan missar att se hacken på vägen. Ja, kursen for söderut både i och med finanskrisen och vid dippen 2011. Under 2014 föll den faktiskt 20 procent under några månader också. Kraften har ändå varit tydligt uppåt under denna mätperiod.

Totalavkastningen då, som vi nämnde under avsnittet om utdelningar? ÅF påpekar själva hur bra den har varit. Sju gånger bättre avkastning än OMXS Large Cap GI (dvs. ett jämförelseindex utan utdelningar) illustrerar väl hur viktigt det är att ta med utdelningarna i beräkningen. I ÅF:s fall blir det extra bra.

Ska man köpa ÅF A eller ÅF B?

ÅF har två aktieslag: ÅF A och ÅF B. En A-aktie ger en röst i bolaget medan det krävs 10 B-aktier för att få en röst. Bara lite drygt fyra procent av aktierna i ÅF utgörs av A-aktien. För småspararen blir det aldrig aktuellt att fundera på om man ska köpa ÅF A eller ÅF B. Det är nämligen bara ÅF B som finns att köpa på de olika handelsplatserna.

Om bolaget genomför en emission och det bara görs i det ena aktieslaget (t.ex. bara ÅF A eller bara ÅF B) har ägare av ÅF-aktien, oavsett om det rör sig om ÅF A eller ÅF B, företrädesrätt att teckna aktier det aktuella aktieslaget.

Ägarstruktur

ÅForsk är den absolut största ägaren i ÅF med drygt 37 procent av rösterna och cirka 14 procent av kapitalet. ÅForsk är en stiftelse som grundades 1985 och som verkar för forskning och utveckling. Som kuriosa kan nämnas att de anslag som stiftelsen delar ut finansieras genom utdelningar från ÅF – känns tryggt för utdelningsinvesteraren! På andra plats kommer SEB Investment Management med drygt 7 procent av rösterna och knappt 10 procent av kapitalet. Swedbank Robur fonder har drygt 5 procent av rösterna och drygt 7 procent av kapitalet. Bland övriga större ägare finns Handelsbanken, Norges centralbank, AFA Försäkring och olika fondförvaltare. Det är med andra ord stabila spelare bakom ÅF.

ÅF idag

ÅF beskriver sig idag som ett företag som skapar hållbara teknik- och designlösningar. Bolaget har nyligen lanserat sin nya strategi, ”Future ÅF”, som syftar till att i högre grad erbjuda sina tjänster som projekt och hela lösningar eller som koncept och produkter. Man är medvetna om sin fantastiska historik men också att det ställs nya villkor på företagen i den tid vi lever.

ÅF växter både organiskt och via förvärv, en trevlig kombination som ger både kraft och hållbarhet i utvecklingen. Målet är att växa med tio procent per år. Detta, tillsammans med omstruktureringar, gör att man hela tiden stärker sin konkurrenskraft.

Företaget har positionerat sig väl inför den pågående digitaliseringstrenden i världen och erbjuder lösningar som hjälper klienterna att anpassa sig. Visste du till exempel att dagens ÅF kan hjälpa städer att bli smartare?

Förutom kärnmarknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tjeckien har ÅF verksamhet i länder så som Spanien, Indien, Brasilien, Turkiet, Estland, Ryssland och Tyskland, ofta inom nischbranscher.

Sedan januari 2018 har ÅF en ny divisionsstruktur för att stödja bolagets nya strategi. De fyra divisionerna är Infrastructure (t.ex. fastigheter, vägar, vatten och miljö), Industry (t.ex. tillverkningsindustri, processindustri, produktutveckling och läkemedel), Energy (vattenkraft, kärnkraft, kraft och värme m.m.) och Digital Solutions (IT-lösningar, upplevelsedesign, inbyggda system och systems management).

ÅF har en medveten strategi att stärka sitt varumärke ytterligare. Genom förvärv inom arkitektur, digitalisering och design lägger man grunden för framtidens ÅF.

ÅF genom tiderna

ÅF hette tidigare Aktiebolaget Ångpanneföreningen vilket reflekterar det arv som ligger i grunden för ÅF:s verksamhet, nämligen besiktningar av ångpannor.

 • Sveriges första ångpanneförening grundades i Malmö 1895. Den hette Södra Sveriges Ångpanneförening och grundades för att ägare av ångpannor och andra tryckkärl skulle kunna förhindra olyckor genom regelbunden besiktning.
 • 1897 bildades Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. När dess besiktningsmän började konsulta såddes fröet för det bolag som skulle komma att grundas.
 • 1901 anställs den första miljökonsulten i ÅF (och kanske rent av i hela Sverige?).
 • Det första nya verksamhetsområdet tillkommer 1910. Föreningarna började anställa besiktningsmän som var auktoriserade av försäkringsbolagen och på så vis skapades ÅF:s första nya verksamhetsområde vid sidan av besiktning av ångpannor (även om företaget ÅF ännu inte var grundat).
 • 1964 går de två ångpanneföreningarna ihop och bildar företaget ÅF som har hela Sverige som marknad.
 • 1971 gör ÅF sitt första uppköp när RNK Installationskonsult AB blir ett dotterbolag.
 • Förstatligande: Besiktningsverksamheten inom tryckkärl, hissar och lyft förstatligas 1977. Cirka 300 medarbetare får flytta till Statens Anläggningsprovning. År 1995 gick denna verksamhet åter tillbaks till ÅF genom avförstatligande.
 • Processindustri blir ett verksamhetsområde 1981 genom att ÅF – Industrins Processkonsult grundas. Följande år lades ytterligare verksamhetsområden till.
 • ÅF:s introduktion på Stockholmsbörsen sker 1986. Satsningar görs inom data genom förvärv av andra bolag Ytterligare förvärv inom samma område sker under 1987.
 • Skärpt fokus: ÅF påbörjar en omstrukturering 1989 som syftar till att stärka den tekniska konsultverksamheten, vilket är ÅF:s kärna.
 • Den enes död är den andres bröd? Under hösten 1991 påbörjas den svåraste lågkonjunkturen för svenskt näringsliv sedan andra världskriget. ÅF tar sig igenom denna svåra period och fortsätter sina förvärv under kommande år – bl.a. förvärvas den svenska delen av NLK-Celpap och ett hundratal av dess medarbetare anställs i ÅF. 1995 etableras ”Kontroll och Besiktning” som ett nytt affärsområde.
 • Utdelningspolicyn fastställs. 1997 etablerar ÅF den utdelningspolicy som idag fortfarande gäller, nämligen att omkring 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut till ägarna. Man sätter samtidigt upp en riktlinje om att soliditeten ska ligga mellan 40 och 45 procent. Här läggs med andra ord den strategiska grunden för den stabilitet vi idag kan se i aktien.
 • Fem divisioner bildas 2002. I dessa divisioner slås ett tjugotal dotterbolag samman.
 • ÅF flyttar sitt huvudkontor till Frösundaleden i Solna 2008. Byggnaden, som har en stilren fasad, belönades med Solnas Stadsmiljöpris samma år.
 • 2011 ökar ÅF sin aktivitet på den tjeckiska marknaden genom ett förvärv.
 • 2012 skapar man genom förvärv och fusion en stark position på den norska marknaden.
 • 2013–2014 stärks positionerna i Norge och Schweiz genom förvärv och expansion.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)