Autoliv utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Autoliv och bolagets utdelningar

Autoliv är värdens största tillverkare av lösningar för fordonssäkerhet. Enligt företaget räddas över 30 000 liv varje år tack vare Autolivs produkter. Bolaget har två segment: passiv säkerhet och elektronik. Passiv säkerhet innefattar bland annat säkerhetsbälten, airbags, rattar och system för att skydda fotgängare. Elektroniksegmentet består av bromssystem, pre-crash-system, olika sensorer som till exempel radar, lidar, mörkerseende och mjukvara för autonom körning.

Huvudkontoret ligger i Stockholm men företaget fusionerades med den amerikanska tillverkaren Morton ASP 1997 under namnet Autoliv Inc. Det är det en verklig koloss med över 72 000 anställda, verksamhet i 27 länder, 23 utvecklingscentra, 19 krocktestbanor och samarbete med ett hundratal biltillverkare i världen.

Autoliv delar flitigt ut en del av vinsten till sina aktieägare och har en ambition att höja utdelningen från år till år. Direktavkastningen är ofta relativt låg, kring 2 procent, vilket är ett resultat av den starkt stigande aktiekursen de senaste åren. Utdelningarna är hållbara och företagets utdelningsandel är sällan över 50 procent av vinsten.

Autolivs utdelningspolicy

Autolivs styrelse har mandat att besluta om bolagets utdelningar. I sitt beslut tar styrelsen hänsyn till företagets vinst, finansiella ställning, kapitalbehov och tillgång till kapital och övriga ekonomiska faktorer. Exempelvis kan styrelsen bestämma att bolaget inte ska lämna någon utdelning om det finns stora risker för att kassaflödet minskar. Detta var fallet 2008 då man i spåren av finanskrisen gjorde en paus i utdelningarna eftersom det fanns risk att vissa kunder kunde gå i konkurs, vilket skulle ha påverkat Autolivs kassaflöde.

Utdelningar görs enligt amerikansk modell fyra gånger per år – i mars, juni, september och december. Den som äger Autoliv på Stockholmsbörsen får utdelningarna utbetalda i svenska kronor och beloppet beskattas med amerikansk källskatt.

Autolivs utdelningshistorik

Autoliv har en riktigt fin utdelningshistorik, även om den svenska statistiken kan vara lite missvisande. Det beror på att utdelningarnas storlek sätts i USD vilket gör att valutafluktuationer påverkar det utbetalade beloppet i svenska kronor. I grafen nedan som visar utdelningarna i Autoliv sedan 2009 ser vi en stigande trend med stadiga höjningar. Dock förefaller det ha blivit en sänkning 2017 från föregående års nivå, men det var bara en sänkning mätt i kronor.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,48 kr
2010 2011 4,39 kr
2011 2012 11,82 kr
2012 2013 12,34 kr
2013 2014 13,04 kr
2014 2015 17,55 kr
2015 2016 19,00 kr
2016 2017 20,79 kr
2017 2018 18,75 kr
2018 2019 21,43 kr

Vi ska istället ta och titta på Autolivs utdelningar i USD och dessutom zooma ut lite för att få se det längre perspektivet. I grafen nedan syns det tydligt att bolaget har seriösa ambitioner att ständigt höja utdelningen. Vi ser att bolaget sedan september 2010 har höjt utdelningarna varje år – med andra ord 8 år av utdelningshöjningar. Det har rent av hänt att höjningar skett under året från kvartal till kvartal.

Dessförinnan hade bolaget oförändrad eller höjd utdelning varje år från september 1997 till och med december 2008. Med andra ord 11 år i rad utan en sänkning av utdelningen. Sedan 2003 påbörjades en trend att höja utdelningarna från år till år.

Sedan kom finanskrisen och Autolivs styrelse fattade ett beslut att först sänka utdelningen och sedan låta den utebli helt ett tag innan man fått klarhet i konsekvenserna av finanskrisen. Det kunde ju hända att någon eller några av kunderna fick betalningsproblem eller rent av kunde gå i konkurs. Därför fick utdelningen utebli i lite drygt ett år för att mans skulle kunna säkra bolagets likviditet. Märk väl att aktieägarna i Autoliv trots allt fick en liten utdelning både 2009 och 2010 om man ser på årsbasis (de kom i Q1 2009 samt Q3 och Q4 2010), vilket gör att glappet inte syns om man tittar på den svenska statistiken vilken redovisas på årsnivå.

Om vi räknar på hela perioden från december 1997 till och med december 2017 har utdelningen på årsbasis höjts från 0,44 USD per aktie till 2,40 USD per aktie. Det motsvarar en årlig höjning av utdelningen med 8,85 procent per år, något som är fullt godtagbart och starkare än snittet för bolag av denna storlek.

Direktavkastningen i Autoliv har sedan 2009 som regel legat i intervallet 2 till 3 procent, om vi bortser från de extraordinära åtgärderna under finanskrisen då direktavkastningen blev 0,68 procent 2009 och 1,03 procent 2010. Direktavkastningen har sjunkit på senare tid till följd av en kraftigt stigande aktiekurs. Sedan 2009 har Autoliv stigit med nästan 540 procent, vilket innebär en årlig ökning (CAGR) på över 21 procent, vilket är mycket för ett Large Cap-bolag. Detta förklarar varför direktavkastningen inte är högre än vad den är och egentligen bör 2 till 3 procent ses som riktigt bra i det perspektivet, i synnerhet tillsammans med den goda utdelningstillväxten.

År Direktavkastning
2009 0,68%
2010 1,03%
2011 2,71%
2012 2,97%
2013 2,54%
2014 2,53%
2015 1,99%
2016 2,26%
2017 1,94%
2018 2,12%
Q2 2019 3,31%

Slutligen ska vi titta på hur hållbara Autolivs utdelningar är. I grafen nedan ser vi att utdelningsnivån under 2010 till och med 2007 hela tiden legat under 50 procent. Vi bortser från 2009 eftersom det var extraordinära omständigheter som rådde då och bolaget tog som sagt faktiskt omedelbara åtgärder för att inte bränna sitt kapital på utdelningar under finanskrisen. Vi brukar säga att utdelningsandelen (vilket är ett företags utdelningar som andel av vinsten) bör vara maximalt 40 till 60 procent för att betraktas som bra. Autoliv passerar med andra ord detta test galant.

År Utdelningsandel
2009 175,00%
2010 9,60%
2011 24,75%
2012 36,56%
2013 39,29%
2014 41,87%
2015 42,82%
2016 36,08%
2017 49,09%
2018 113,8%
2019 116,9%

Autoliv ser attraktiv ut som utdelningsaktie på flera sätt. Bolaget har en stabil utdelningshistorik med konstanta höjningar sedan 2003. Sedan 1997 sänktes utdelningen enbart under finanskrisen. Dessutom är direktavkastningen godtagbar samtidigt som utdelningsandelen ständigt hålls på en rimlig nivå.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)