BillerudKorsnäs utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om BillerudKorsnäs och bolagets utdelningar

BillerudKorsnäs är en global aktör inom tillverkning av nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Företaget bildades när Billerud AB och Korsnäs AB gick ihop i november 2012. BillerudKorsnäs verksamhet delas in i tre affärsområden: Packaging Paper, Consumer Board och Corrugated Solutions. Inom vart och ett av dessa tre områden intar BillerudKorsnäs första eller andra plats i världen. BillerudKorsnäs är stolt över att ha tagits upp på Dow Jones Sustainability World Index där världens topp 10 procent mest hållbara företag finns.

BillerudKorsnäs har en fin historik av utdelningar som även hållit sig på en hållbar nivå. Sedan 2012 när de två bolagen slogs ihop har utdelningarna antingen höjts eller legat kvar på samma nivå som året innan.

Om du vill ha exponering mot svensk skogs- och pappersindustri är BillerudKorsnäs ett stabilt val. Genom att äga bolaget finns här en möjlighet att dra nytta av megatrender som urbanisering och e-handel, vilka har en positiv inverkan på förpackningsindustrin. Tänk bara på att det är en konjunkturkänslig aktie vilket gör att aktien i det korta perspektivet kan svänga lite.

BillerudKorsnäs utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som BillerudKorsnäs antagit ska bolaget dela ut 50 procent av nettovinsten. Bolaget får inte minska bundna fonder genom vinstutdelning. Alla stamaktier har rätt till aktieutdelning och alla aktier har samma rätt till företagets nettotillgångar. BillerudKorsnäs har också ett antal aktier i förvar men för dessa gäller att rättigheterna är upphävda tills dess att dessa aktier ges ut på nytt.

BillerudKorsnäs utdelningshistorik

BillerudKorsnäs bildades som sagt genom att Billerud AB och Korsnäs AB slogs ihop 2012. Det gör att det blir lite svårare att analysera utdelningshistoriken och egentligen vore det mest rättvisa att enbart titta på 2012 och framåt eftersom det på flera sätt är en ny organisation vi talar om.

Utdelningen var 2 kronor per aktie 2012 och höjdes därefter successivt i 4 av de 5 efterföljande åren. För 2017 låg utdelningen i BillerudKorsnäs kvar på samma nivå som året innan, d.v.s. 4,3 kronor per aktie. Detta innebär att den årliga höjningen av utdelningen under perioden 2012 till 2017 var drygt 16,5 procent (CAGR), vilket är att betrakta som mycket bra. Om vi ändå tittar på utdelningarna 2009–2011, åren innan sammanslagningen, ser vi att de låg på en god nivå 2010 och 2011 efter att ha legat på en låg nivå 2009 i spåren av finanskrisen. Att bolaget sänkte utdelningen 2012 bör ses i ljuset av de nya mål om att förbättra rörelsemarginalen och kapitalutnyttjandet som sattes upp i samband med sammanslagningen. Detta i kombination med att det blev en dipp i omsättningen i samband med sammanslagningen. Företaget repade sig emellertid snabbt.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 0,50kr
2010 2011 3,50kr
2011 2012 3,50kr
2012 2013 2,00kr
2013 2014 2,25kr
2014 2015 3,15kr
2015 2016 4,25kr
2016 2017 4,30kr
2017 2018 4,30kr
2018 2019 4,30kr


Om vi istället tittar på direktavkastningen för perioden 2012–2017 ges en otroligt stabil bild av BillerudKorsnäs. Direktavkastningen har under dessa 6 år inte bara varit riktigt god utan den har rört sig kring samma nivå under hela perioden! Ofta brukar utdelningarna kunna vara på en ganska jämn nivå medan direktavkastningen varierar allteftersom aktiekursen går upp och ner. I fallet BillerudKorsnäs har dock aktien (som vi kommer att se i nästa avsnitt) varit ganska jämnt stigande och utdelningarna har kunnat hålla god takt med kursökningen – därav den jämna direktavkastningen. Under perioden 2012–2017 var direktavkastningen som lägst 2015 då den var 3,07 procent och som mest var den 2012 då den var 3,56. Allt över 3 procent direktavkastning tycker vi man ska betrakta som bra och ur det perspektivet kan BillerudKorsnäs vara en intressant kandidat för utdelningsinvesteraren.


År Direktavkastning
2009 1,94%
2010 8,36%
2011 7,47%
2012 3,56%
2013 3,26%
2014 3,30%
2015 3,07%
2016 3,15%
2017 3,08%
2018 3,53%
Q2 2019 3,83%


Då ska vi även ta en titt på hur pass hållbara BillerudKorsnäs utdelningar är. Enligt företaget ska man dela ut 50 procent av nettovinsten, vilket är ett rimligt tal. Man brukar ofta räkna med att det är bra att dela ut max 40 till 50 procent av vinsten. Utdelningsandelen i BillerudKorsnäs sedan 2012 har varierat från 38,91 procent till 69,36 procent och i snitt legat på drygt 53 procent, vilket med andra ord är ungefär så mycket som företaget hade planerat och klart inom ramarna för vad som är rimligt. Även åren innan sammanslagningen låg utdelningsandelen på en god nivå och översteg aldrig 53 procent av vinsten.

Kursutveckling

BillerudKorsnäs är en cyklisk aktie eftersom företagets försäljning i stor grad påverkas av konjunktursvängningarna. Under den relativt korta period för vilken vi har kursdata, från 2002 till 2018 har BillerudKorsnäs aktiekurs stått sig väl jämfört med jämförelseindex, OMXS30. Aktien har presterat bättre än index mätt över hela perioden och den totala kursökningen var nästan 200 procent. Från januari 2002 till januari 2018 rörde det sig om en årlig utveckling på 7,2 procent räknat som CAGR. Vi har dock finanskrisen 2008–2009 vilken ställde till det för kursen, som under den perioden sjönk mer än index. Återhämtningen efter finanskrisen blev desto bättre och 2009–2016 gjorde kursen ett rally på över 1100 procent! BillerudKorsnäs, aktiekurs 2002–2018 BillerudKorsnäs, aktiekurs 2002–2018. Källa: Avanza

Totalavkastningen i BillerudKorsnäs har varit mycket god de senaste åren. Sedan 2012 var den hela 22 procent per år. Vi kan leka med tanken att vi köpte 1 600 aktier för 100 000 kronor i BillerudKorsnäs när börsen öppnade i januari 2013, strax efter sammanslagningen mellan de två bolagen. Sedan behåller vi våra BillerudKorsnäs-aktier och säljer dem först strax innan nyår 2017. Då hade vi fått totalt 25 520 kronor i utdelningar under perioden. Kursen hade stigit från 62,5 till 143,7 kronor, en kursökning på cirka 130 procent. Den totala vinsten genom att äga BillerudKorsnäs var med andra ord 155 440 kronor. Våra 100 000 hade mer än fördubblats, eller närmare bestämt hade vår investering ökat med 155 procent!

Jämfört med ett par andra företag inom kartong- och pappersindustrin, SCA och Stora Enso, har BillerudKorsnäs aktie utvecklats bra över åren. I grafen nedan ser vi att Stora Enso har halkat efter BillerudKorsnäs mest hela tiden sedan 2002, förutom de senaste två åren då BillerudKorsnäs faktiskt har tappat en hel del rent kursmässigt. SCA och BillerudKorsnäs har haft en snarlik utveckling men vi konstaterar att BillerudKorsnäs har varit lite mer explosiv i både upp- och nedgångar. Kursen för SCA är svår att jämföra mot slutet av perioden på grund av avknoppningen av Essity i juni 2017, vilket syns som ett hack i kursgrafen. BillerudKorsnäs jämfört med SCA A och Stora Enso A, aktiekurs 2002–2018 BillerudKorsnäs jämfört med SCA A och Stora Enso A, aktiekurs 2002–2018. Källa: Avanza

Ägarstruktur

Bland BillerudKorsnäs ägare är drygt 15 procent från Österrike, 7,5 procent från USA och knappt 2 procent från Storbritannien. Totalt utgör det utländska aktieägandet i BillerudKorsnäs knappt 40 procent. Svenska privatpersoner har knappt 21 procent av aktierna. Dessutom har många svenska privatpersoner indirekt ägarskap genom svenska aktiefonder, vilka står för nästan 22 procent av ägarskapet. Den enskilt störste ägaren i BillerudKorsnäs är Frapag Beteiligungholding AG från Österrike som har drygt 15 procent av bolagets aktier. Ingen av de övriga ägarna hade mer än 10 procent av bolagets aktier. Den näst största ägaren är AMF Försäkring och fonder som har knappt 10 procent. På tredje plats kommer Swedbank Robur Fonder som har knappt 5 procent av aktierna i BillerudKorsnäs. Det är värt att nämna att även Fjärde AP Fonden har en betydande andel av företaget där det ligger på fjärde plats på ägarlistan med nästan 4 procent av aktiekapitalet.

BillerudKorsnäs idag

BillerudKorsnäs ser det som sin mission som att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företagets försäljning sker till cirka 76 procent mot konsumentmarknaden, som växer och drar nytta av globala megatrender så som e-handel och urbanisering. Därför har man gott hopp om framtiden och anser att företaget är väl positionerat för att skörda frukterna av dessa trender.

Företagets verksamhet består av tre delar. Inom Packaging tar BillerudKorsnäs fram förpackningsmaterial som tål lite hårdare tag, som exempelvis säckpapper för cementpåsar, matkassar och medicinsk användning. Packaging säljer även den pappersmassa som BillerudKorsnäs inte själv behöver för sin egen produktion. Consumer Board fokuserar på drycker och livsmedel. Här är det viktigt att förpackningarna klarar av att förvara vätska på ett bra sätt men man inser även vikten av att skapa mervärde för slutkunderna genom att utveckla smarta lösningar för form och design. Det tredje området, Corrugated Solutions, producerar material för tillverkare av wellpapp. Materialen används bl.a. i wellådor för varor som är stötkänsliga. Exempel på slutprodukter som kunderna tar fram är pizzakartonger och fruktlådor av wellpapp.

BillerudKorsnäs profilerar sig allt mer som en innovatör och skapar ständigt nya produkter tack vare en stor satsning på löpande forskning och utveckling. BillerudKorsnäs öppnade nyligen två teknologicentra. Ett av företagets resultat inom forskningen är FibreForm som man presenterade 2009. Det är ett pappersbaserat material med en mycket hög formbarhet. Syftet med FibreForm är att erbjuda ett praktiskt alternativ till plastförpackningar. På samma sätt utmanar man andra förpackningslösningar som idag domineras av aluminium och glas. Just miljöarbetet är en viktig byggsten i innovationsarbetet. Det innefattar att göra förpackningarna lättare, styvare och starkare samtidigt som man förbättrar deras egenskaper att bära vätskor och tåla tryck. Tillsammans med Uppsala Universitet försöker BillerudKorsnäs ta fram något som nästan låter som ett aprilskämt: ett pappersbatteri. Men det är inget skämt utan första steget till vad man tror kommer att bli framtidens smarta förpackningar med egen inbyggd strömkälla. Miljövänliga blir dessa batterier också.

Andra finurliga innovationer är QuickFill, som är ett pappersmaterial för cementsäckar som tillåter luft att passera lättare vilket gör att det går snabbare att fylla säcken med cement. På tal om cement, D-Sack är en cementsäck som man helt enkelt kastar in i mixern så att den löses upp i cementen. Axello ZAP är världens första förseglade pappersförpackning och 2015 presenterade man den första formbara förpackningen, vilken tillverkas i en maskin som BillerudKorsnäs tagit fram för ändamålet.

BillerudKorsnäs genom tiderna

Eftersom BillerudKorsnäs uppstod genom en sammanslagning av två företag har vi en rätt så riklig historia att beakta. Här kommer en sammanfattning av några av de viktigaste händelserna för BillerudKorsnäs genom tiderna:

 • Korsnäs Sågverks AB grundandes 1855 i Falun, Dalarna. Initiativet kom från Georg de Laval.
 • Billerud AB grundades 1883 i Säffle av Viktor Folin och Gustav Theodor Lindstedt.
 • Billeruds första fabrik blev färdig redan 1884.
 • Korsnäs flyttade till Gävle 1899 vilket har gått till historien som en av Sveriges största industriflyttar. Förutom själva fabriken flyttades även arbetarna och deras bostäder, bogserbåtar och såghus.
 • Grunden för expansion i Billerud läggs: Kring sekelskiftet mot 1900-talet låg många av de värmländska bruken i kris och Billerud passade på att köpa upp ett stort antal av dem. Detta vara ett viktigt strategiskt första steg för företaget.
 • Korsnäs byggde sin första sulfitfabrik 1910.
 • 1915 upprättade Korsnäs en sulfatfabrik.
 • Korsnäs köpte sin första pappersmaskin 1925.
 • Kinnevik gick in i Korsnäs och var sedan 1936 den starkaste ägaren i bolaget.
 • Billerud expanderar ytterligare efter andra världskriget: Under 40- och 50-talen investerade Billerud i nybyggande och utbyggande av existerande anläggningar. Billerud köpte bl.a. Barkens Sågverks AB, Sörstafors Pappersbruks AB och Ohs Bruk.
 • Korsnäs tog sin första kraftpappersmaskin i drift 1953. Det var då den första av sitt slag i Sverige.
 • Billerud gör utlandssatsningar: Billerud grundade Celulose Billerud SARL i Portugal 1961 där man kom att tillverka pappersmassa av eukalyptusved. Samtidigt förvärvade man en brittisk papperssäcktillverkare och ett liknande bolag från Belgien. Även en fransk tapettillverkare kom att ingå i Billerudkoncernen.
 • Korsnäsverken moderniseras 1968 och expanderar samtidigt med ytterligare en pappersmaskin.
 • Korsnäs påbörjar sin kartongtillverkning 1976.
 • Billerud började samarbeta med Aracruz Celulose från Brasilien 1978 och tillsammans byggde man det som kom att bli världens största massafabrik där eukalyptusved används i produktionen.
 • 1978 gick Billerud AB och skogsindustridelen av Uddeholms AB ihop och bildade ett företag vid namn Billerud Uddeholm AB.
 • 1984 köpte Stora Kopparbergs Bergslags AB upp Billerud Uddeholm. Billerud och de olika delarna som tidigare varit del av Billerudkoncernen kom därefter att ingå i Storakoncernen. Innan det blev uppköpt hade Billerud drygt 8 000 anställda.
 • Korsnäsverken genomgår ytterligare en ombyggnad 1985 till 1989. Investeringarna uppgår till 2,5 miljarder kronor.
 • Korsnäs fyra verksamhetsgrenar samlas 1993 i Korsnäs Holding AB. Bolaget blir ett dotterbolag inom Kinnevikkoncernen.
 • 2001 återuppstod Billerud AB efter det att Stora Enso slagit samman Assi Domäns två pappersbruk med Gruvöns Bruk.
 • Korsnäs köpte AssiDomän Cartonboard AB 2006 och 2009 köpte Korsnäs även massafabriken Rockhammar.
 • Billerud AB och Korsnäs AB fusioneras 2012 och bildar BillerudKorsnäs AB. Vid sammanslagningen var Kinnevik den största ägaren med 25,1 procent av aktierna och Frapag var den näst störa ägaren med 15,7 procent.
 • Kinnevik (Investment AB Kinnevik) avyttrar sin andel i BillerudKorsnäs 2013.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)