Boliden utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Boliden och bolagets utdelningar

Boliden är ett gruv- och metallbolag med framställning av en rad industrimetaller. Verksamheten kännetecknas av en hög produktionskapacitet och en betydande nivå av tekniskt kunnande. Bolaget har länge haft ett nära samarbete med olika ingenjörs- och teknikföretag inom Norden. Totalt arbetar cirka 5 500 personer på företagets anläggningar i Sverige, Norge, Finland och på Irland.

Produktkedjan börjar med prospektering. Boliden är på ständig jakt efter nya fyndigheter. Fokus ligger på att hitta koppar, zink, bly, guld, nickel, silver, platina och palladium. Bolaget bedriver idag verksamhet i gruvor på sex orter – både underjordsgruvor och dagbrott. Mineralkoncentratet förädlas till metall i smältverk där man använder både egna och andras råvaror. De främsta slutprodukterna är kopparkatoder, guldtackor, silvergranuler, blytackor och zinktackor. Fordonsindustrin och byggindustrin är viktiga kundgrupper. Boliden har även en omfattande återvinningsverksamhet.

Boliden påverkas av starkt cykliska mönster och såväl omsättning som vinst svänger över tiden. Därför tenderar även utdelningarna att stiga och sjunka med konjunkturen. Med det sagt kan man konstatera att Boliden har uppvisat en fin utdelningshistorik genom åren och utdelningsandelen ligger på en konstant och mycket rimlig nivå.

Bolidens utdelningspolicy

Enligt Bolidens utdelningspolicy ska cirka en tredjedel av företagets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna, vilket måste betraktas som en ganska enkel och tydlig policy. Det är också en betydligt lägre andel än för många andra bolag där utdelningsmålet ofta är att dela ut kring hälften av vinsten.

Bolidens utdelningshistorik

I grafen nedan har vi tittat på Bolidens ordinarie utdelningar under perioden 2005 till 2017. Till de ordinarie utdelningarna tillkom det en extra utdelning på grund av split och inlösen 2006 och ytterligare en 2017, vilka låg på 11,79 respektive 5,75 kronor per aktie. Vi bortser från dessa extraordinära utdelningar och gör istället en bedömning av Boliden som utdelningsaktie sett till de ordinarie utdelningarna.

Vi kan se i grafen att företagets utdelningar följer konjunkturmönstret då de stiger och sjunker över tid. Likväl är trenden uppåt och utdelningarna har sedan 2005 vuxit totalt sett. Om vi räknar på de justerade utdelningarna så har de stigit från 1,81 kronor per aktie 2005 till 8,10 kronor per aktie 2017. Detta motsvarar en ökning med nästan 350 procent och en årlig ökning med drygt 13 procent per år (CAGR), vilket är mycket bra. Nu ska man som sagt vara medveten om att det finns en stor risk att utdelningen sänks igen de kommande åren i takt med att konjunkturen avtar. Den som är långsiktig kan å andra sidan se det som en möjlighet att kunna köpa in sig i ett fint bolag under lågkonjunktur och sedan njuta av resan uppåt under nästa konjunkturuppgång med stigande aktiekurs och allt högre utdelningar som följd. Utdelningen var, trots konjunktursvängningarna, som lägst 0,98 kronor per aktie och det var under finanskrisen 2008.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 1,75kr
2014 2015 2,25kr
2015 2016 3,25kr
2016 2017 5,52kr
2017 2018 14,00kr
2018 2019 13,00kr

Även direktavkastningen återspeglar konjunktursvängningarna men har trots detta som regel legat på en fullt godtagbar nivå både i hög- och lågkonjunktur. Sedan 2009 var den som lägst 1,69 procent vid de mättillfällen som visas i statistiken och det var 2013. Sedan har den pendlat upp till drygt 5 procent. I snitt har direktavkastningen legat på drygt 3 procent sedan 2009. Eftersom kursen svänger med konjunkturen finns det möjlighet att komma in billigt i aktien under lågkonjunktur och på så sätt få en hög direktavkastning. Vi kan som ett test anta att vi köpte Boliden under finanskrisen, inte i botten för det kan ju vara svårt att pricka, men kring 40 kronor, vilket ungefär var den högsta kursen från september 2008 till mars 2009. Vid nästa utdelningstillfälle i april 2009 hade vi då fått 2,95 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 7,4 procent. Riktigt bra med andra ord. Ett annat tankeexperiment: vi köper Boliden i svackan i januari 2016 för 125 kronor (kursen var ner och vände på 100 kronor). Den direktavkastning vi får på detta köp är samma år nästan 2,6 procent, följande år blir den nästan 5,2 procent räknat på köpkursen och våren 2018 fick man nästan 6,5 procent tillbaks på köpkursen för drygt två år tidigare, och då är inte den extra utdelningen inräknad. Räknar man med spliten av aktien och inlösen blev den totala utdelningen för 2017 14 kronor per aktie, vilket i vårt tankeexperiment hade inneburit drygt 11 procent direktavkastning på vår köpkurs i januari 2016. Det kan löna sig att vara långsiktig.

År Direktavkastning
2013 1,69%
2014 2,04%
2015 2,08%
2016 2,93%
2017 5,28%
2018 5,04%
Q2 2019 5,61%

Bolidens utdelningspolicy är tilltalande i sin enkelhet och vi kan se i statistiken att bolagsledningen följt den mycket väl över åren. Mellan 2009 och 2016 låg utdelningsandelen (den del av vinsten som delas ut) på mellan 32,28 och 37,12 procent, d.v.s. cirka max en tredjedel av vinsten. För 2017 blev den högre i statistiken genom den extra utdelning som bolaget gjorde genom split och inlösen, men den påverkar till sin natur inte kassaflödet då den finansieras via aktiekursen.

Allt sammantaget tycker vi att Boliden kan vara ett intressant val för den som vill bredda sin portfölj och ta med ett kvalitetsbolag inom kategorin råvaror samtidigt som hen fäster stor vikt vid utdelningar. Den som köper Boliden, eller vilket annat bolag som helst inom gruvbranschen, måste emellertid vara medveten om de konjunktursvängningar som förekommer och att de påverkar både aktiekursen och utdelningarna. Försök med andra ord att hitta en lämplig tidpunkt för en sådan investering!

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)