Lundbergföretagen utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Lundbergföretagen och bolagets utdelningar

Lundbergföretagen eller ”Lundbergs” som det också kallas, är ett investmentbolag som satsar på långsiktiga och aktiva ägarskap i ett antal svenska bolag. Gemensamt för alla bolagen i portföljen är att de håller en hög kvalitet och en låg riskprofil. De olika innehaven i portföljen balanserar varandra väl. Det största innehavet är Fastighets AB L E Lundberg, ett fastighetsbolag som är helägt av Lundbergs. Andra bolag i portföljen är Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, Husqvarna, Industrivärden med flera.

Lundbergföretagens balanserade syn på sina innehav och dess långsiktighet reflekteras i utdelningarna. Det är få bolag på Stockholmsbörsen som har en sådan jämn och fin utdelningshistorik. Sedan 1996 har Lundbergs nämligen bara sänkt utdelningen en gång och det var under finanskrisen 2007–2008. Utdelningarna är även mycket hållbara eftersom utdelningsandelen hålls på en låg nivå. Däremot har direktavkastningen mer att önska då den som regel är så låg som 1 till 2 procent. För många är ändå utdelningshöjningarna tillräckligt lockande för att man ska förlåta den något lägre direktavkastningen jämfört med vissa konkurrerande bolag.

För den som önskar investera i ett välförvaltat investmentbolag av en lite mer defensiv karaktär kan Lundbergs vara ett bra val. Bolaget klarade sig utmärkt under IT-bubblan medan kursen tog stryk under finanskrisen. Ett innehav av detta bolag är ingen universalmedicin mot orostider, men kan förväntas avkasta bättre än de mer kryddstarka aktierna om det blir skakigt på börsen framöver.

Lundbergföretagens utdelningspolicy

Lundbergföretagen har som utdelningspolicy att ge aktieägarna en bra och jämn utdelningstillväxt. Bolaget är beroende av den löpande avkastningen som utdelningarna från portföljbolagen innebär. Av den anledningen är man också försiktiga med att i sin tur inte dela ut för stor del av vinsten då det starka kassaflödet behövs för att återinvestera i verksamheten. Lundberbolagen anger att de har till uppgift att skapa en god och absolut avkastning för aktieägarna. Det uppnår man genom utdelningstillväxt och substansvärdetillväxt.

Lundbergföretagens utdelningshistorik

Om du prioriterar bolag med stabila, regelbundna och jämna utdelningar är det svårt att hitta särskilt många lämpligare bolag än Lundbergföretagen. Här kommer utdelningarna i första rummet. Sedan 2009 har utdelningarna höjts varje år – från 1,63 kronor per aktie till 3 kronor per aktie. Det motsvarar en årlig höjning på 7,92 procent, vilket är att betrakta som mycket bra givet att höjningarna görs i ett fast tempo. Betrakta grafen nedan och njut!

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 2,30kr
2014 2015 2,50kr
2015 2016 2,65kr
2016 2017 2,80kr
2017 2018 3,00kr
2018 2019 3,20kr


Vi nöjer oss inte där utan tar ett steg bakåt för att se det långa perspektivet. I bilden nedan ser vi Lundbergföretagens utdelningshistorik sedan 1996. Där ser vi att företagets utdelningar kan delas in i tiden före och efter finanskrisen. Från 1996 till och med 2006 höjde man utdelningarna varje år. Sedan sänkte man utdelningarna i samband med finanskrisen 2007 (en sänkning från 2,25 till 1,5 kronor, d.v.s. cirka 33 procent). Sedan höjde man utdelningarna igen redan året därpå och så har det fortsatt fram tills nu. Finanskrisen tillhör ju trots allt en av de extraordinära händelserna i finanshistorien och vi tycker man ska betrakta det som sunt om ett företag tar ansvar för sina finanser och inte fortsätter att ösa ut pengar till ägarna när förutsättningarna i omvärlden inte tillåter det.

Lundbergföretagen, utdelningshistorik 1996–2017 Lundbergföretagen, utdelningshistorik 1996–2017. Källa: Lundbergs

Lundbergföretagens direktavkastning över de senaste 10 åren återspeglar den popularitet som aktien har haft. I den lågräntevärld som blivit vår vardag sedan finanskrisen 2007–2008 har kampen för avkastning tilltagit. Lundbergföretagen har lockat många sparare med en ständigt stigande utdelning, vilket har drivit upp aktiekursen. Det syns nu i direktavkastningen som blir allt mindre trots de ständigt höjda utdelningarna. Så länge som kursen stiger mer i förhållande till utdelningshöjningen kommer direktavkastningen att minska.

Den direktavkastning som man i dagsläget får genom att äga Lundbergföretagen är inte särskilt hög – enbart drygt en procent. Sedan 2009 var direktavkastningen som högst vid just mättillfället 2009 då den var 2,17 procent. Man får gå tillbaks ända till 2001 för att hitta en direktavkastning på över 3 procent i Lundbergföretagen. Som högst var den 1997 då den var cirka 4,5 procent. När paniken efter finanskrisen nått sin höjd och börserna bottnat låg Lundbergföretagens direktavkastning på under 2 procent. Jämför det med exempelvis Handelsbanken som hade en direktavkastning på nästan 10 procent, Skanska på runt 10 eller Castellum med cirka 6 procents direktavkastning kring samma tidpunkt. Men kvalitet har ofta sitt pris och med anledning av den trygghet som de otroligt stabila utdelningshöjningarna ingjuter hos spararen är det inte svårt att förstå varför så många väljer att köpa Lundbergföretagen, trots att direktavkastningen inte är särskilt hög. Den som har lite tålamod kan ju alltid vänta tills nästa gång börsen sätter sig på riktigt och lägga till Lundbergföretagen på listan över aktier som kan fyndas i ett sådant läge. Gillar man bolaget men vill få direkt nytta av de utdelningar som görs i den underliggande verksamheten kan man ju alltid ”skugga” Lundbergföretagen och skapa en aktieportfölj som liknar deras. Det största innehavet, Fastighets AB L E Lundberg finns dock inte som separat aktie på börsen. Man skulle därför missa en del av poängen eftersom detta fastighetsbolag utgör en stabil bas i Lundbergs och är en stor bidragare till det goda kassaflödet.


År Direktavkastning
2013 1,78%
2014 1,65%
2015 1,31%
2016 1,13%
2017 0,96%
2018 1,1%
Q2 2019 0,94%


Om vi tar som referens att utdelningsandelen i en utdelningsaktie bör ligga på maximalt 40 till 60 procent av vinsten ser vi snart att Lundbergs ligger mycket bra till. Sedan 2009 har den största utdelningsandelen i Lundbergföretagen varit 25,44 procent, vilket var just 2009. Som lägst var den 2016 då den var 5,67 procent. Snittet för perioden var 15,6 procent, en mycket låg andel jämfört med andra bolag på Stockholmsbörsen och även jämfört med de flesta investmentbolagen. Det är tydligt att Lundbergs föredrar att återinvestera utdelningarna i sina portföljbolag och på så vis bidra till en högre långsiktig avkastning åt aktieägarna.

Kursutveckling

Sedan 1 januari 1989 och sista börsdagen i december 2017 ökade Lundbergföretagens aktiekurs med 847 procent. Det motsvarar en årlig ökning på drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär utvecklingen av Stockholmsbörsen (OMXS30) under samma period, eller något sämre. Vi ser emellertid i grafen nedan att Lundbergföretagen presterat sämre än OMXS30 under vissa perioder och speciellt i början av detta intervall för att sedan ha tagit igen skillnaden under senare tid. Lundbergföretagen, aktiekurs 1986–2018 Lundbergföretagen, aktiekurs 1986–2018. Källa: Avanza

Vi kan dela in kursutvecklingen i två perioder. Under den första perioden, som varar från kursdatats början (slutet av 1988) fram till IT-bubblan presterade Lundbergs mycket sämre än index. Det var en ”hajpad” tid där uppstickare och förhoppningsbolag hyllades. Det var kanske mindre kul med disciplinerade traditionella bolag. När bubblan väl sprack frodades den trygga Lundbergsaktien och kursen steg successivt alltmedan paniken på Stockholmsbörsen spred sig. I kursgrafen nedan ser vi hur tråkigt det hade varit att äga Lundbergföretagen under perioden 1989 fram till IT-bubblans topp i månadsskiftet februari-mars 2000.

Lundbergföretagen, aktiekurs 1989-februari 2000

Lundbergföretagen, aktiekurs 1989-februari 2000. Källa: Avanza

När IT-bubblan väl sprack blev det andra förutsättningar för Lundbergs och andra mer defensiva företag. Grafen nedan börjar dagen efter det att föregående graf slutar, nämligen 1 mars 2000. Någonstans här ligger brytpunkten mellan IT-bubblan och den efterföljande björnmarknaden på Stockholmsbörsen. De kommande tre åren kom indexet OMXS30 att falla drygt 60 procent. Få var de bolag som stod emot detta fall men Lundbergföretagen var ett av dem som klarade sig utmärkt under denna period. Allt medan OMXS30 sjönk steg Lundbergs successivt och under de följande tre åren steg bolaget hela 50 procent.

Det kan ge sken av att Lundbergföretagen är den perfekta stötdämparen under börsoro, men det är inte heller riktigt sant. Under finanskrisen tog Lundbergs stryk på samma sätt som börsen i övrigt. Faktiskt så var det precis så: Lundbergs gick nästan exakt lika dåligt som index från andra halvan av 2007 och ett år framåt.

Sett på hela perioden från IT-bubblans slut fram till slutet av 2017 har Lundbergs gjort en fantastisk resa. Aktien steg med drygt 900 procent under perioden, vilket grovt räknat motsvarar en årlig avkastning på mer än 13 procent (CAGR).

Lundbergföretagen, aktiekurs, mars 2000–2017 Lundbergföretagen, aktiekurs, mars 2000–2017. Källa: Avanza

Totalavkastningen då? Ja den är förstås ännu bättre än kursens utveckling tack vare de regelbundna utdelningarna. I grafen nedan visas skillnaden mellan aktiekursens utveckling och totalavkastningen för Lundbergföretagen de senaste 10 åren. Medan aktiekursens utveckling under denna period varit nästan 270 procent har den totala avkastningen varit över 100 procentenheter mer, eller närmare bestämt knappt 390 procent!

Lundbergföretagen, totalavkastning 2008–2018 Lundbergföretagen, totalavkastning 2008–2018. Källa: Lundbergs

Ska man köpa Lundbergföretagen A eller Lundbergföretagen B?

Lundbergföretagen har två aktieslag A och B. En A-aktie ger en röst medan en B-aktie ger en tiondels röst. För småspararen finns här inget dilemma eftersom det bara är B-aktien som är noterad på börsen.

Ägarstruktur

Lundbergs är ett riktigt familjeföretag. Fredrik Lundberg med familj har naturligtvis en riktigt stor del av bolaget. Deras andel uppgår till drygt 40 procent av kapitalet och drygt 70 procent av rösterna. På delad andra plats på ägarlistan kommer Louise Lindh med familj och Katarina Martinson med familj som har 14 procent av kapitalet och drygt 11 procent av rösterna vardera. Alecta Pensionsförsäkring hamnar på tredje plats med blygsamma 2,2 procent av kapitalet och 0,5 procent av rösterna.

Lundbergföretagen idag

En gång i tiden var Lundbergföretagen inriktat på bostadsbyggen. Idag är det ett stabilt investmentbolag med en välbalanserad portfölj och ett långsiktigt perspektiv. Det största innehavet i portföljen är Fastighets AB L E Lundberg som står för 17,5 procent av portföljvärdet (enligt årsrapporten för 2017). Detta är vad som är kvar av det gamla Lundbergs. Det utgör fortfarande en stabil grund och är källa till trygga kassaflöden för den övriga verksamheten. Investmentbolaget Industrivärden är det näst största innehavet och står för 19,8 procent. Skogsbolaget Holmen kommer på tredje plats med 15,7 procent av värdet. Även fastighetsbolaget Hufvudstaden utgör en stor del av portföljen med sina 15,5 procent. Holmen och Hufvudstaden är dotterbolag till Lundbergs. Övriga betydande innehav är Indutrade, Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Lundbergföretagen genom tiderna

Lundbergs påbörjade sin resa mot lyckosamt företagande 1944 med investeringar inom fastighetsbranschen. Till en början handlade det om husbyggen och senare även om husförvaltning. Under 1980-talet och efterföljande årtionden breddas verksamheten och Lundbergs transformeras därigenom till ett investmentbolag.

 • Lundbergbolagen grundades 1944. Det grundades av 24-årige Lars Erik Lundberg i hans lägenhet i Norrköping. Inriktningen var att bygga bostäder. Erik hade som strategi att behärska hela byggprocessen.
 • Etableringar görs på olika platser i Syd- och Mellansverige under 1950- och 1960-talen. Verksamheten breddas för att omfatta även affärs- och kontorshus.
 • Ökad stabilitet i bolaget skapades genom att Lundbergs breddade sin verksamhet att även omfatta fastighetsförvaltning under 1950-talet.
 • Breddning av verksamheten bortom fastighetsbygge och fastighetsförvaltning: Under sent 1970-tal började Lundbergs att planera för expansion bortom fastighetsbranschen. Man började med att förvärva ett antal finansbolag vilka man investerade i för att anpassa verksamheten. Dessutom gick man in i ett antal mindre industribolag. Lundbergs började också investera i börsbolag som t.ex. Holmens Bruk, Östgöta Enskilda Bank, Siab, Incentive och Alfa-Laval.
 • Lundbergs börsnoterades 1983. Fredrik Lundberg stod som verkställande direktör. Lundbergs var nu ett publikt aktiebolag men Lundbergfamiljen behöll sitt stora inflytande i företaget eftersom de hade en stark majoritet av aktierna.
 • Verksamheten växte och blev allt mer diversifierad. Därför tog Lundbergs ett strategiskt beslut under andra halvan av 1980-talet att fokusera sina innehav och låta portföljen bestå av färre börsbolag. De mindre innehaven avyttrades och man sålde även sitt innehav i Alfa-Laval till Tetra Pak. Incentiveinnehavet såldes till ASEA. På så sätt frigjorde man en stor mängd kapital.
 • 1988 blev Lundbergföretagen huvudägare i skogsbolaget Holmen.
 • 1998 blev bolaget huvudägare i fastighetsbolaget Hufvudstaden.
 • Den finanskris som drabbade Sverige 1990–1994 slog hårt mot Lundbergs, som var huvudägare i Östgöta Enskilda Bank. Företaget lyckades emellertid att rädda banken genom enorma kapitalinsatser. Senare avyttrade Lundbergs banken till Danske Bank.
 • 1994 överlät Lundbergs byggnadsverksamheten till sitt intressebolag Siab. Siab fusionerade senare med NCC och Lundbergs blev då en av de största ägarna i detta bolag. Detta innehav sålde man emellertid av 2010.
 • 1998 blev Lundbergs huvudägare i Cardo. Innehavet såldes av 2011.
 • Lundbergs går in i Skanska 2011.
 • Lundbergs blir huvudägare i Indutrade 2013 och i Industrivärden 2017.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)