Lundin Mining utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Lundin Mining och bolagets utdelningar

Lundin Mining är ett multinationellt gruvföretag som grundades 1994 och som utvinner basmetaller i Chile, USA, Sverige och Portugal. I Finland är man delägare i ett Koboltraffinaderi. Lundin Mining föredrar generellt sett att ha verksamhet i stabila och förutsägbara länder. Lundin Minings huvudkontor ligger i Kanada och bolaget handlas på börserna i Toronto och Stockholm.

Lundin Mining är ett spännande bolag för den som önskar exponering mot den konjunkturkänsliga råvarumarknaden och kan vara ett smart val då det ofta anses höra bland de mest seriösa och skickliga aktörerna på marknaden. Bolaget har en godtagbar direktavkastning på cirka 2–2,5 procent men då utdelningshistoriken inte är särskilt lång är det svårt att dra några slutsatser kring hur säkert kort det är utdelningsmässigt. Utdelningsandelen ligger å andra sidan på en defensiv nivå vilket ger utrymme för svängningar i resultatet utan att utdelningen för den sakens skull behöver vara hotad. I slutändan är utdelningen dock avhängig ledningens prioriteringar och beslut.

Lundin Minings utdelningspolicy

Lundin Mining antog en utdelningspolicy så sent som i november 2016. Enligt den ska bolaget dela ut den del av vinsten till aktieägarna fyra gånger om året. Den första utdelningen utlyses i samband med årsrapporten. Den andra utdelningen utlyses i samband med rapporten för kvartal ett, den tredje i samband med rapporten för kvartal två och den fjärde i samband med rapporten för kvartal tre. Det finns inga angivna regler eller riktlinjer för hur mycket som ska delas ut utan det är upp till ledningen att bestämma på en löpande basis.

Lundin Minings utdelningshistorik

Lundin Mining kan komma att bli en riktig utdelningsaktie, men faktum är att vi inte vet det än. Det finns helt enkelt för lite historik eftersom företaget bara har haft utdelningar sedan 2016. Det har i alla fall börjat väl då utdelningen för 2017, som var 1,23 kronor per aktie, innebar en höjning med drygt 57 procent jämfört med föregående år. Givet att Lundin Mining agerar i en bransch som i allra högsta grad påverkas av de underliggande råvarupriserna är det rimligt att anta att utdelningen kan behöva sänkas ibland. Med det sagt understryker Lundin Mining i sina rapporter att de har för avsikt att hålla regelbundna utdelningar, vilket talar för att det inte bara rör sig om en kortvarig flört med aktieägarna.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2016 2017 0,78kr
2017 2018 1,23kr
2018 2019 1,30kr


Lundin Minings direktavkastning låg på en fullt OK nivå både 2016 och 2017. Direktavkastningen låg på ungefär samma nivå bägge åren, kring 2,3 procent, vilket motsvarar den nivå som den ligger på i skrivande stund (mitten av 2018). Om aktiekursen skulle sticka iväg som den gjort tidigare skulle det innebära att direktavkastningen skulle minska rejält. Inget problem för den som redan köpt på sig aktier men det kanske kan bli svårt för en utdelningsinvesterare att motivera ett köp till en mycket högre kurs. Kursen kan givetvis också sjunka, vilket skulle innebära köpchanser för den som satsar på att komma in i Lundin Mining med en mer attraktiv direktavkastning.


År Direktavkastning
2016 2,32%
2017 2,25%
2018 2,89%
Q2 2019 2,56%


Vi bör även titta på Lundin Minings utdelningsandel, även om historiken är kort. Vanligtvis brukar man säga att utdelningsandelen, vilket är utdelningarna i förhållande till företagets vinst, bör i optimala fall uppgå till max 40–60 procent. Lundin Mining gjorde en förlust 2016 och hade därför det året en negativ utdelningsandel. För 2017 får vi däremot en siffra som vi kan ta ställning till och konstaterar då att utdelningsandelen endast var 25,7 procent vilket ger gott om marginal.

Kursutveckling

Kursutvecklingen i Lundin Mining har minst sagt varit svängande under den period som vi har kursdata från Stockholmsbörsen, 2004–2018. Priset på aktien har ofta gått in i trendande perioder både upp och ned. Under hela perioden 2004–2018 har kursen ökat i värde med cirka 350 procent, vilket motsvarar en årlig ökning på över 11 procent per år (CAGR). Det är på intet vis dåligt, men många som investerar i Lundin Mining gör troligtvis det med en mer aktiv approach. Ja, att kursen går så starkt uppåt under vissa perioder för att sedan falla tillbaks med samma kraft är ju i sig ett tecken på att investerarkollektivet får upp intresset och sedan massivt säljer av när det vänder. I grafen nedan ser vi att Lundin Mining har presterat ungefär dubbelt så bra som Stockholmsbörsen (OMXS30) under den period som vi tittar på. Periodvis har den emellertid presterat många gånger bättre än så medan aktien under andra perioder presterat mycket sämre än jämförelseindex.

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018. Källa: Avanza

Låt oss illustrera varför en mer aktiv approach kan löna sig i Lundin Mining. Sedan noteringen på Stockholmsbörsen var perioden 2005 till och med 2008 (se graf nedan) den som uppvisade allra störst kursrörelse både uppåt och nedåt. Från januari 2005 till januari 2007 steg Lundin Mining med 328 procent, eller nästan 107 procent per år räknat som CAGR. I november 2007 började kursen falla kraftigt och föll drygt 90 procent fram till slutet av 2008. Det var en period när Stockholmsbörsen och världens börser föll i samband med finanskrisen och bolag som Lundin Mining drabbades extra hårt.

Vi ser också i grafen nedan att en investerare som hade tillämpat den mycket enkla regeln att kliva ur aktien när kursen går ner genom 200 dagars enkelt medelvärde hade säkrat en stor del av sitt investerade kapital i Lundin Mining. Åtminstone tre sådana tillfällen gavs innan det bar av söderut på riktigt.

Lundin Mining, aktiekurs 2005–2008

Lundin Mining, aktiekurs 2005–2008. Källa: Avanza

Bland de börsnoterade svenska bolagen i Sverige är Boliden jämförbart med Lundin Mining. Bägge har en betydande produktion av koppar och zink. Vi kan konstatera att de bägge bolagens aktiekurser har följt liknande mönster men att de har presterat olika bra under olika perioder. Mätt över hela den period som vi tittar på har Boliden presterat bättre men Lundin Minings aktiekurs gick bättre exempelvis fram till 2007.

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018 jämfört med Boliden.

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018. Utveckling jämfört med Boliden. Källa: Avanza

Vad är det då som driver aktiekursen i Lundin Mining? Som i alla andra aktier handlar det främst om omsättning och vinst eller förväntningar om ökad omsättning eller vinst. I Lundin Minings fall påverkas dessa variabler givetvis av priset på de basmetaller som bolaget utvinner. I grafen nedan ser man tydligt hur stor korrelationen är mellan Lundin Minings aktiekurs och priset på koppar, zink och nickel, vilka står för den absolut största delen av bolagets omsättning. Vi ser också i grafen att förändringen i aktiekurs är mycket större än råvarornas prisförändring. Genom att köpa och äga Lundin Mining får man med andra ord en slags hävstång på dessa metaller. Det som kan vara lockande med att köpa Lundin Mining istället för att handla metallerna är att man (beroende på mäklare) kan belåna aktieinnehavet och därmed få en ännu större exponering mot marknaden. Dessutom ger innehavet då också utdelningar och man har möjlighet att ta del av ett värdeskapande i form av en expanderande verksamhet, vilket inte är möjligt genom att handla med metallerna direkt. Omvänt är aktiekursen förstås känslig för företagsspecifika händelser och spekulation och därför korrelerar inte kursen helt med metallpriserna, speciellt i det korta perspektivet.

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018 jämfört med utvecklingen för koppar, zink och nickel

Lundin Mining, aktiekurs 2004–2018 jämfört med utvecklingen för koppar, zink och nickel. Källa: Avanza

Ska man köpa den svenska eller kanadensiska Lundin Miningaktien?

Lundin Mining handlas på Stockholmsbörsen under beteckningen LUMI och på den kanadensiska börsen heter aktien LUN. Det är samma bolag och kurserna följs mycket nära åt. Precis som med två aktieslag kan det hända att det skiljer lite mellan kurserna ibland men det jämnar alltid ut sig. I kursgrafen nedan ser man tydligt hur den svenska LUMI och kanadensiska LUN har en nästan identisk kursutveckling. Det som ofta händer är att stora kursrörelser först kan ske i den kanadensiska aktien eftersom rapporter och andra nyheter ofta släpps efter det att den svenska börsen har stängt för dagen. Den svenska aktien följer då efter så fort Stockholmsbörsen öppnar nästa börsdag. Så länge man inte är väldigt kortsiktig i sitt ägande av Lundin Mining eller tradar på nyheter är detta inget att bry sig om.

Däremot finns det minst två skäl att välja den svenska aktien. Det ena är att man slipper eventuell valutaväxlingsavgift på köp- och säljtransaktioner samt på utdelningarna. Det andra skälet att välja LUMI framför LUN är att minimicourtaget hos flera mäklare är lägre för svenska bolag än för utländska vilket gör att man kan komma undan billigare utifall man vill köpa för mindre belopp. I övrigt gäller samma regler för skatt på utdelningarna oavsett vilken börs du väljer. Man måste nämligen betala utländsk källskatt även på aktier som är noterade på Stockholmsbörsen om bolaget hör hemma i Kanada, USA eller något annat land.

Kurutveckling för den svenska och kanadensiska Lundin Miningaktien

Ägarstruktur

Störta ägare i Lundin Mining är Lundinfamiljen genom ett av deras bolag Namesia. Detta bolag har nästan 13 procent av det totala aktiekapitalet i Lundin Mining. De övriga ägarna står var och en för en mycket mindre andel. På andra plats kommer Black Rock Investment Management med cirka 3,6 procent av aktierna. På tredje plats ligger en kanadensisk investeringsfond, CI Investments, med drygt 3 procent av aktierna. Övriga ägare i topp 15-listan är diverse andra finansinstitut. Bland de största ägarna finns även Swedbank Robur Fonder AB med drygt 1 procent av aktierna i Lundin Mining.

Lundin Mining idag

Lundin Mining är verksamt inom utvinning av basmetaller och har som övergripande strategi att driva, uppgradera och stärka sin portfolio av gruvor för att ge maximal avkastning åt aktieägarna under varje cykel (gruvbolag är cykliska till sin natur). Bolagets största fokus är på koppar men man utvinner även nickel, zink och andra metaller. Lundin Mining har fokuserat sin verksamhet till länder med lägre politisk risk och håller en ständig pipeline med projekt aktuell för att allt vara väl förberedd när konjunkturcykeln vänder uppåt. Bolaget är medvetet om de risker som finns inom branschen och hur känsligt det är för konjunkturcyklerna och har därför en medveten strategi att hålla belåningen på en låg nivå och se till att balansräkningen är flexibel.

Lundin Minings största gruva är Candelaria (där man har 80 procent av ägandet) som ligger i Chile och som står för ca 65 procent av företagets kopparproduktion. Neves-Corvo-gruvan i Portugal har den näst största produktionen av koppar och på tredje plats kommer Eaglegruvan i USA. Svenska Zinkgruvan i Örebro län är störst på zinkproduktion men Neves-Corvo-gruvan har nästan lika stor tillverkning av zink. Nickel tas fram främst i Eaglegruvan i USA. Till metallproduktionens natur hör att även andra metaller ofta utvinns i samma gruva även om det inte är huvudfokus (lite som en biprodukt kan man säga). I Lundin Minings fall har man exempelvis tillverkning av guld och silver i Candelaria i Chile vid sidan av koppar. I Zinkgruvan i Sverige tas även bly och koppar fram och i Eaglegruvan i USA utvinns även platina vid sidan av nickel och koppar. Lundin Mining har vid sidan av gruvverksamheten ett delägarskap (24 procent) i ett koboltraffinaderi i Finland.

Lundin Mining investerar i och utvecklar de fyndigheter där man redan har verksamhet medan man samtidigt bedriver projektering och expansionsprojekt. Företaget satsar på att skapa en högprestationskultur. Samtidigt har man ansträngt sig för att bygga upp ett gott arbetsklimat och att minimera antalet arbetsplatsolyckor, vilket gett goda resultat om man får tro på siffrorna.

Lundin Mining genom tiderna

Lundin Mining är en relativt ung aktör inom gruvbranschen men har sedan starten 1994 skapat sig en betydande position.

 • Adolf Henrik Lundin grundade företaget 1994. Det registrerades först under namnet South Atlantic Diamonds Corp.
 • 1996 bytte bolaget namn till South Atlantic Resources Ltd och 2002 bytte det namn igen till South Atlantic Ventures Ltd.
 • 2001 grundade Adolf Lundin även Lundin Petroleum som inte har några band till Lundin Mining förutom att Lundinfamiljen är storägare i bägge bolagen.
 • 2004 listades bolaget på Torontobörsen och bytte då namn till Lundin Mining Corporation.
 • 2006 dog Adolf Lundin och sedan dess leds Lundin Mining av en av hans söner, Lukas Lundin.
 • 2006 slogs Lundin Mining samman med EuroZink.
 • 2007 köpte Lundin Mining Tenke Mining, vars främsta verksamhet var Tenke Fungurumegruvan i Kongo-Kinshasa.
 • 2007–2009 handlades Lundin Mining även på New York Stock Exchange (NYSE).
 • 2008 försökte HudBay Minerals att köpa upp Lundin Mining.
 • 2011 meddelade Lundin Mining att man skulle slås ihop med Inmet Mining för att bilda kopparjätten Symterra. Kort därefter kom ett fientligt bud på Lundin Mining från Equinox Minerals, vilket aktieägarna avböjde. Det blev aldrig något av sammanslagningen med Inmet Mining.
 • 2013 köpte Lundin Mining nickelgruvan Eagle i USA av Rio Tinto.
 • 2014 blev Lundin Mining majoritetsägare i den chilenska koppargruvan Candelaria.
 • 2017 gick Lundin Mining ur Tenkegruvan genom att man sålde sin andel i bolaget TF Holdings för 1,13 miljarder USD.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)