SCA utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om SCA och bolagets utdelningar

SCA är den största privata skogsägaren i Europa. Hela 2,6 miljoner hektar har företaget i norra Sverige; dessutom är skogen miljöcertifierad. Denna skog utgör basen för hela SCA:s verksamhet som består av fyra verksamhetsområden: papper (tryckpapper, förpackningspapper och flera andra typer av papper), pappersmassa, träprodukter (för bygghandel, industri och för hemmet) samt förnybar energi (pellets, biodrivmedel, biobränslen och faktiskt också vindenergi tillsammans med partners).

Bolaget grundades 1929 av Ivar Kreuger men efter den så kallade Kreugerkraschen blev Handelsbanken ny huvudägare redan tre år efter starten. Genom åren har totalt tio bolag tagits upp i SCA. Idag har bolaget en omsättning på drygt 18 miljarder och det har cirka 4 000 anställda (2017). År 2017 knoppades hygienprodukter, som var det största verksamhetsområdet, av från SCA och formade det egna börsnoterade företaget Essity.

SCA betonar genomgående sitt hållbarhetsarbete – inte minst att bolaget har negativa koldioxidutsläpp, det vill säga att skogen som bolaget äger tar upp mer koldioxid än vad bolaget släpper ut.

Utdelningsgraferna för SCA återspeglar nästan det lugn som skogen inger. En jämn utdelningshöjning och små svängningar i utdelningsandelen, som för övrigt legat på en acceptabel nivå, verkar attraktivt. Det återstår dock att se hur utdelningarna utvecklas nu efter det att hygienverksamheten samlats i det nya bolaget Essity.

SCA:s utdelningspolicy

Enligt SCA:s utdelningspolicy siktar bolaget på att höja utdelningen sakta men säkert år för år. Utdelning kan ske när kassaflödet från verksamheten överstiger den nivå som företaget kan utnyttja för lönsam expansion. I sådana fall kan överskridande medel delas ut givet att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

Det bör nämnas att avknoppningen av Essity från verksamheten gör att utdelningarna från 2017 och framåt inte kan jämföras i storlek med tidigare års utdelningar eftersom hygienverksamheten utgjorde en större del av vinsten och kassaflödet.

SCA:s utdelningshistorik

SCA delades som sagt i två delar 2017 när hygienproduktverksamheten knoppades av och bildade det självständiga börsbolaget Essity. Därför måste vi se upp med analysen av utdelningshistoriken eftersom förutsättningarna har förändrats. Förs kan vi konstatera att det som idag är Essity utgjorde den absolut största delen av SCA och därför ska vi inte extrapolera den historiska avkastningen på framtiden.

Det vi däremot kan anta är att SCA:s ledning fortsätter att ha samma ambitioner att dela ut överskridande kapital till sina aktieägare och att det makliga tempot med regelbundna höjningar fortsätter framöver.

Vi ser i grafen nedan att utdelningarna från 2009 till och med 2016 höjdes successivt i en mycket vacker trappa. Den totala höjningen av utdelningar under perioden var drygt 60 procent, viket motsvarar en årlig höjning av utdelningen med drygt 7 procent. För verksamhetsåret 2017 och efter avknoppningen av Essity var utdelningen 1,5 kronor per aktie, vilket var exakt en fjärdedel av vad utdelningen var året innan. Det återstår att se vilka finansiella möjligheter som finns för att utdelningarna ökar från denna nivå men givet att finanserna tillåter det får vi anta att SCA:s styrelse håller kursen.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 4,75kr
2014 2015 5,25kr
2015 2016 5,75kr
2016 2017 6,00kr
2017 2018 1,50kr
2018 2019 1,75kr


Direktavkastningen i SCA har sedan 2009 varit fallande till följd av en kraftigt stigande aktiekurs. Likväl har den varit god – från 2,39 procent i snitt som lägst (2016) till 4,63 procent (2009). Snittet låg på nästan 3,5 procent för perioden fram till och med 2016. Efter det att Essity avskilts från verksamheten blev direktavkastningen för 2017 endast 0,8 procent. I skrivande stund (mitten av 2018) motsvarar förra årets utdelning på 1,5 kronor per aktie en direktavkastning på drygt 1,5 procent räknat på den nu rådande kursnivån. De som köpte SCA direkt efter avknoppningen av Essity hade kommit in på en direktavkastning på drygt 2 procent, vilket med andra ord inte är särskilt mycket sämre än innan avknoppningen då snittet det senaste året var 2,39 procent.


År Direktavkastning
2013 2,81%
2014 2,93%
2015 2,74%
2016 2,37%
2017 0,81%
2018 1,98%
Q2 2019 2,37%


Även om SCA:s utdelningspolicy inte talar om några exakta gränsvärden för utdelningsandelen kan vi konstatera att företaget historiskt sett inte delat ut för stor del av vinsten till aktieägarna. Vi brukar säga att utdelningsandelen (det vill säga hur mycket av vinsten som delas ut) inte bör överstiga 40 till 60 procent och SCA har legat inom detta intervall större delen av perioden från 2009 till och med 2017. Ett undantag får göras för 2011 då statistiken påverkades av ett par avyttringar. Vi ser att utdelningsandelen efter avknoppningen av Essity förblir på en trygg nivå med 56,22 procents utdelningsandel.

SCA är ett stabilt bolag med en sund utdelningspolicy. Vi tycker att de siffror som utdelningsåret 2017 visade på indikerar en kontinuitet på tidigare utdelningstrend, även om det givetvis handlar om en mycket mindre utdelning i kronor mätt per aktie. Dessutom var både vinstmarginalen och soliditeten i bolaget starkare efter avknoppningen av Essity, vilket inger gott hopp. Man måste dock vara medveten om att det är omöjligt att med säkerhet säga huruvida utdelningstrenden kommer att fortsätta eller inte framöver. Framtiden får utvisa.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)