Investor utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Investors utdelning 2019: 12 SEK

INVE-B.ST

Om Investor och bolagets utdelningar

Investor är Sveriges största och ett av de mest välkända investmentbolagen. Företaget grundades för ca 100 år sedan, närmare bestämt år 1916. Investor startades genom en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank (SEB) och det var framförallt Jacob Wallenberg som var drivande och i gick i spetsen när Investor etablerades.

Bara ett år efter att Investor grundades börsintroducerades bolaget. Investor-aktien har ända sedan Investors börsintroduktion av goda skäl varit en viktig del i många svenska småsparares aktieportföljer. Aktiekursens positiva utveckling genom åren i kombination med investmentbolagets riskspridning genom ägande i andra svenska storbolag, är två av anledningarna till att aktien blivit väldigt populär. En annan anledning till att Investor-aktien går att hitta i många aktieportföljer är de stabila aktieutdelningarna som Investor delat ut till sina ägare. De senaste 10 åren har Investors aktie gett en direktavkastning på mellan cirka 3 och 5 procent.

Det kan vara smart att lägga en del av kapitalet i ett investmentbolag då de nästan fungerar som en slags fond. Genom att de investerar i olika bolag får man en exponering mot flera bolag och branscher utan att behöva betala en hög förvaltningsavgift, vilket är fallet i många fonder. Dessutom finns det goda chanser att ett investmentbolag presterar bättre än index över tid.

Bland de investmentbolag som finns på Stockholmsbörsen är Investor ett attraktivt val. Letar du efter ett stabilt svenskt bolag som ger god utdelning och som dessutom ger dig en ganska bra riskspridning mellan olika sektorer på marknaden är Investor ett bra val av aktie.

Investors utdelningspolicy

Investors utdelningspolicy innebär att en andel av de utdelningar som Investor får av sina kärninvesteringar, ska delas ut till aktieägarna. Dessutom delas en andel av bolagets nettotillgångar ut. Andelen från nettotillgångarna ska motsvara en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet för Investor är att genera en stabil och stigande utdelning från år till år.

Investors utdelningshistorik

Investor är en riktig utdelningsmaskin. Bolaget har delat ut varje år sedan 1975 och har höjt utdelningen varje år sedan 2008. Utdelningarna har höjts eller hållits på samma nivå som föregående år varje år sedan 2002, bortsett från just under finanskrisens 2008 då utdelningen tillfälligt sänktes något. På motsvarande vis antingen höjdes eller hölls utdelningarna oförändrade varje år under perioden 1984 till 1999. Den årliga utdelningshöjningen (räknat som CAGR) från 1975 till 2016 är nästan 7 procent, vilket är mycket bra. Det är inte många svenska bolag som kan jämföra sig med dessa siffror!

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 8,00kr
2014 2015 9,00kr
2015 2016 10,00kr
2016 2017 11,00kr
2017 2018 12,00kr
2018 2019 13,00kr

Om vi tittar på Investors direktavkastning de senaste tio åren ser vi att den har legat i intervallet 3 till 5 procent (beroende på vilken dag man tittade på aktiekursen). För ett bolag av hög kvalitet och som ständigt expanderar sin investerarportfölj och med en utdelning som dessutom ofta höjs från år till år är en sådan direktavkastning att betrakta som mycket god.

År Direktavkastning
2013 4,07%
2014 3,65%
2015 3,17%
2016 3,65%
2017 3,16%
2018 3,39%
Q2 2019 2,97%

Att Investor är ett bolag som tar sin finansiella situation på allvar blir tydligt om vi tittar på hur utdelningarna har finansierats. Vi vill se att ett bolags utdelningsandel (det vill säga hur stor andel av vinsten som används till utdelningar) är på en rimlig nivå, gärna maximalt 40 till 60 procent. De senaste tio åren har utdelningsandelen i Investor legat i intervallet 9 till 44 procent. Undantaget var 2011 då utdelningsandelen var negativ till följd av ett negativt rörelseresultat som i sin tur berodde på omstruktureringar och oro på finansmarknaden. Totalt sett kan vi konstatera att Investors utdelningar är hållbara då utdelningsandelen genom åren varit mycket låg trots generösa och ökande utdelningar.

Kursutveckling

Om du hade investerat i Investor i januari 1987 hade dina aktier i bolaget stigit i värde med 1 974,3 procent fram till januari 2018. Om du hade placerat 1 000 kronor i bolaget då hade de med andra ord växt till 20 743 kronor under dessa år. Din totala vinst om vi tar med utdelningarna i beräkningen hade emellertid varit mycket större. Under dessa 31 år skulle 1 000 kronor ha vuxit till otroliga 62 725 kronor (eller 6 172,5 procent) – och då har vi inte räknat på hur mycket det skulle bli om du återinvesterade utdelningarna! Diagram-Investor B, aktiekurs 1985–2018

Investor B, aktiekurs 1985–2018. Källa: Avanza

Kursutvecklingen sedan mitten av 1980-talet har följt index ganska väl men man kan se att kursen inte drogs med i hysterin kring IT-bubblan kring millennieskiftet. När IT-bubblan sprack drogs dock Investor, liksom de flesta andra bolag på Stockholmsbörsen, med i den björnmarknad som följde. Likaså återspeglas finanskrisen 2008–2009 som ett hack i Investors kurs. I det stora perspektivet är trenden för Investor, liksom för Stockholmsbörsen, under perioden tydligt uppåt.

Jämförelsen med index kanske inte säger så mycket vid första anblick men när vi tittar närmare ser vi att Investor slagit index med råge. De senaste 20 åren, till exempel, har Investor stigit med 499,5 procent, jämfört med Stockholmsbörsens SIX Return Index som stigit 367,4 procent. På årsbasis motsvarar det en tillväxt på 14,3 procent jämfört med 11,8 procent i index. Över tid är en sådan skillnad i värdetillväxt betydande för sparkapitalet.

Diagram -Investor B, aktiekurs 2008–2018 Investor B, aktiekurs 2008–2018. Källa: Avanza

Zoomar vi in lite ser vi att Investor haft en mycket gynnsam kursutveckling de senaste åren. Fram till årsskiftet 2012–2013 följde Investor B index (OMXS30) ganska väl. Därefter tog det fart i aktien och Investor har överpresterat index med råge de senaste 5–6 åren. Vid en jämförelse med tre andra investmentbolag, Industrivärden, Latour och Kinnevik, ser vi att samtliga har presterat bättre än index under motsvarande period. Investor och Kinnevik har haft en snarlik kursutveckling under perioden medan Industrivärden presterat något sämre än dessa. Latour å andra sidan har presterat betydligt bättre än samtliga dessa investmentbolag.

Diagram-Investor B jämfört med tre andra investmentbolag Investor B jämfört med tre andra investmentbolag: Industrivärden, Latour och Kinnevik, 2008–2018. Källa: Avanza

Ska man köpa Investor A eller Investor B?

Investor handlas genom två aktieslag, A och B. Bägge är noterade på Nasdaq Stockholm (Large Cap). För A-aktien gäller att en aktie ger en röst i bolaget. För B-aktien gäller istället att tio aktier ger en röst i bolaget. Om du inte är intresserad av att rösta vid bolagsstämman saknar valet mellan A och B därför betydelse. Omsättningen är oftast större i B-aktien vilket gör att den är mer likvid, något som inte har så stor betydelse för småspararen som inte är i behov av att sälja stora volymer med kort varsel.

Utdelningen är densamma i Investors A- och B-aktie. Istället kan du göra som så att du kontrollerar vilken av de två aktieslagen är billigast och så köper du den. Detta varierar över tid, även om priset för A-aktien och B-aktien följs åt. Är priset detsamma väljer du den som är mest omsatt, dvs. B-aktien.

Ägarstruktur

Investors ägarstruktur domineras av Wallenbergsfären. Största ägare av Investor är de olika Wallenbergstiftelserna. De största Wallenbergstiftelserna som står som ägare är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg och Stiftelsen Marcus och Amalia. Wallenbergstiftelsernas totala ägarandel av Investor uppgår till 23,4 procent och av rösterna har de 50,1 procent. Enskilt största ägare är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som äger 20,01 procent av kapitalet och har 42,95 procent av rösterna.

Andra stora ägare är Alecta, AMF, SEB-Foundation, First Eagle Investment Management, LLC, SEB Fonder, Norges Bank, BlackRock och Vanguard. Totalt finns det ca 200 000 aktieägare.

Investor idag

Investor har och har haft innehav i ett flertal stora svenska bolag. Investors investeringar är uppdelade i tre områden:

 • Kärninvesteringar: Kärninvesteringarna är den största grupp av tillgångar som Investor äger. Dessa investeringar utgörs av långsiktiga och strategiska placeringar i en rad börsnoterade svenska bolag. Gemensamt för dessa bolag är att de har en stark internationell ställning inom sina respektive marknadssegment. Bland kärninvesteringarna finns bolag som till exempel ABB, SEB, Atlas Copco, AstraZeneca, Wärtsilä, Saab, Nasdaq, Electrolux, Sobi, Ericsson och Husqvarna.
 • Patricia Industries: Patricia Industries är Investors helägda dotterbolag som, precis som moderbolaget, är ett investmentbolag. Investeringarna som Patricia Industries gör är i mindre bolag med stark tillväxtpotential. Dessa bolag är verksamma inom allt från hotell till medtech-branschen. Exempel på bolag som Patricia Industries investerat i är Aleris, BraunAbility, Mölnlycke, Permobil, Piab, The Grand Group och Tre.
 • EQT-fonder: EQT är ett Investmentbolag som grundades 1994 av Investor och Conni Jonsson. Utöver att vara ett Investmentbolag förvaltar EQT även ett flertal olika fonder. Dessa fonder täcker marknader över hela världen och flera olika tillgångsklasser så som equity, mid-market, infrastructure, credit och ventures. Det är i dessa fonder som Investors tredje investeringsstrategi ligger. Investor har inte investerat i alla fonder som EQT förvaltar, men i de flesta.

Investor genom tiderna

Investor är en koloss. Bland Sveriges alla börsnoterade bolag ligger det på åttonde plats i börsvärde. Bland investmentbolagen är det störst. Bolaget utgör också en viktig del av det svenska företagandets historia då det har utgjort en av de viktigare drivkrafterna för investeringar och uppköp. Med sina stora intressen och sitt betydande kapital har Investor kunnat genomdriva viktiga förändringar i många av Sveriges bolag. Här kommer en kort sammanfattning av Investor genom tiderna, eller snarare några axplock då bolaget har en otrolig historik av olika förvärv:

 • 1916 grundades Investor av Wallenbergfamiljen i Stockholm genom att det knoppades av från SEB. Detta kom som ett resultat av en ny lag som gjorde det svårt för banker att äga industribolagsaktier. Året därpå börsintroducerades Investor. Till en början hade Investor bl.a. AB Scania-Vabis (senare Scania) och AB Diesels Motorer (som senare blev del av Atlas Copco) samt SEB i sin portfölj.
 • Grundandet sammanföll med första världskriget som gav företaget en tuff start. Inflationen gjorde det svårt att få tag på råvaror och flera industribolag i Investors koncern drabbades hårt. Investor gav inga utdelningar under sju år som en konsekvens av detta.
 • Långsiktiga intressen i flera bolag etableras efter första världskriget. När kriget var över och konjunkturen vände stabiliserades finanserna. Investor sålde av flera av sina investeringar samtidigt som man gick in i flera bolag så som Stora Kopparberg (senare Stora AB), Wifstavarf sedermera förvärvat av SCA), Kopparberg-Hofors (senare Kopparfors AB), ASEA (senare del av ABB) och Separator (senare Alfa Laval).
 • Investor köpte läkemedelsbolaget Astra för en krona! På 1920-talet ledde Investor, som leddes av Jacob Wallenberg, en omstrukturering av Astra som kom att bli ett långsiktigt innehav i Investors portfölj.
 • Kreugerkraschen innebar en möjlighet för Investor. På 1930-talet ägde den så kallade Kreugerkraschen rum då finansmannen Ivar Kreugers koncern gick i konkurs. Detta var ett gyllene tillfälle för Investor som tog över Ivars intressen i flera bolag, inklusive SKF, Ericsson och STAB (sedermera Swedish Match).
 • Investor fick sin första VD 1949.
 • Investor förvärvade en större del av Electrolux 1956.
 • 1963 etablerades Incentive, som var Investors satsning på att köpa och utveckla små, teknikfokuserade bolag. Investor var bland de första att teckna sig för aktien.
 • Misslyckad satsning på butikshandel. 1976 gick NK ihop med Åhléns och blev NK-Åhléns. Företaget blev störst av sitt slag i Skandinavien. Fyra år senare separerade de två igen.
 • Investor hade stora intressen i svenska rederier. År 1976 slogs de tre rederierna Tirfing, Ostasiatiska Kompaniet och Rederi Motortank ihop och bildade Broströms Rederi AB.
 • Investor sålde fastighetsbolaget Diligentia för att finansiera en stor post i SKF. År 1982 sålde Investor av sin del i Diligentia till Trygg Hansa för att kunna finansiera ett större köp av aktier i SKF, en möjlighet som hade dykt upp efter att en marknadsaktör hade valt att sälja av sina aktier.
 • Investor grundade bolaget Patricia 1984 för att tillsammans med Providentia köpa tillbaka Volvos aktier i Stora Kopparberg och Atlas Copco.
 • De kommande åren blev Stora Kopparberg världens tredje största skogsbolag genom förvärv. Stora Kopparberg köpte nämligen upp Papyrus, Swedish Match, Feldmühle och Billerud.
 • Minskar ner i Scania. År 1996 sålde Investor 55 procent av sin andel av Scania. Därefter sålde Investor år 2000 34 procent av rösterna i Scania till Volkswagen AG. Istället investerade Investor i lovande teknikbolag.
 • 2008 säljer Investor OMX till Nasdaq/Borse Dubai.
 • 2010 utökar Investor sin exponering mot hälsosektorn genom att förvärva Aleris och genom att köpa en del av Mölnlycke Health Care. 2013 förvärvar man Permobil.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)